Kurs Inspektora Bezpieczeństwa

 

Zadaniem kursu jest dostarczenie słuchaczowi wiedzy potrzebnej do pracy w charakterze specjalisty zajmującego siębezpieczeństwem teleinformatycznym, określanego mianem Inspektora Bezpieczeństwa (termin anglojęzyczny: Security Officer). Kurs ten odróżnia od Kursu ABI zwiększona zawartość wiadomości o charakterze technicznym, kosztem redukcji wiedzy prawnej i pozatechnicznej związanej z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnictwo ma za zadanie przygotować słuchacza
do pełnienia funkcji Inspektora Bezpieczeństwa, przewidzianej w Ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Na kurs IB składają się trzy szkolenia:

 • Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego (PBSI)
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych (BSI)
 • Systemy firewall i VPN (FWVPN)

Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu Inspektora Bezpieczeństwa wystawionego przez firmę Kerberos.
(Uwaga: Istnieje możliwość skorzystania z pojedyczych szkoleń Kursu)SZKOLENIE
Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego (PBSI)


 • Termin: patrz - strona główna niniejszego serwisu
 • Odpłatność: 690 PLN(zw. z VAT)

 • Wykładowca: specjalista ochrony informacji, konsultant firmy Kerberos
 • Czas trwania: 1 dzień, od godziny 10 do 16 z przerwami na kawę i obiad

 • Miejsce: PAN, ul. Księcia Trojdena 4, Warszawa

   
 • Szczegółowy program:
  1. Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa w systemie informatycznym Przedmioty ochrony Zagrożenia
  2. Aspekt ludzki w ochronie bezpieczeństwa organizacji
  3. Modele bezpieczeństwa
   • Brak ochrony
   • Bezpieczeństwo dzięki brakowi zainteresowania otoczenia
   • Ochrona na poziomie poszczególnych komputerów
   • Ochrona w skali całego systemu
  4. Polityka bezpieczeństwa
   • Co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa?
   • Czego polityka bezpieczeństwa zawierać nie powinna?
   • Typowe elementy polityki bezpieczeństwa.
   • Konieczność ciągłej pracy nad dostosowywaniem polityki bezpieczeństwa do zmieniających się potrzeb.
   • Polityka bezpieczeństwa a zarządzanie organizacją
  5. Strategie bezpieczeństwa
   • Wielowarstwowe mechanizmy ochrony
   • Różnicowanie typów mechanizmów ochrony
   • Wydzielanie i monitorowanie punktów wymiany informacji systemu z otoczeniem
   • Świadome kreowanie i eksponowanie "słabych punktów"
   • Automatyczne blokowanie systemu w przypadku wykrycia włamania
   • Hierarchizacja uprawnień użytkowników systemu
  6. Reakcje na udane lub nieudane próby ataku na system
   • Analiza sytuacji, zatrzymanie pracy systemu, poinformowanie użytkowników
   • Zapis stanu systemu
   • Odtworzenie ostatnio zachowanego stanu systemu z archiwów
   • Konieczność wcześniejszego opracowania planu działań w przypadku awarii
  7. Realizacja polityki bezpieczeństwa
   • Oprogramowanie do kontroli dostępu do systemu
   • Narzędzia ochrony systemu plików
   • Oprogramowanie analizujące (skanery bezpieczeństwa)
   • Oprogramowanie separujące system lub jego fragmenty (zapory ogniowe)
   • Oprogramowanie tworzone dla spełnienia specyficznych wymogów bezpieczeństwa
  8. Standardy i ocena bezpieczeństwa systemu informatycznego
   • Organizacje związane z zagadnieniami standaryzacji w dziedzinie bezpieczeństwa
   • Funkcjonujące dokumenty i standardy "The Orange Book"
   • Analiza ryzyka, formularz analizy ryzyka

  Informacje

  Kerberos OCHRONA INFORMACJI  tel.: (62) 590 38 30 
  Agata Felczak 
  kom. 600 010 955
  agata.felczak@kerberos.pl


SZKOLENIE
Bezpieczeństwo systemów informatycznych (BSI) • Termin:   patrz - strona główna niniejszego serwisu
 • Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska Akademia Nauk, ul. Ks. Trojdena 4
 • Odpłatność: 1390 PLN (zw. z VAT)

 • Wykładowca: specjalista ochrony informacji, konsultant firmy Kerberos
 • Czas trwania: 2 dni,  od 10:00 do 16:00
 • Tematyka:
  • Polityka i strategie bezpieczeństwa.
   • Zagrożenia i przedmioty ochrony.
   • Dokument polityki bezpieczeństwa.
   • Plan ochrony.
   • Aspekt ludzki w ochronie informacji.
  • Bezpieczna wymiana informacji w sieciach komputerowych - wprowadzenie.
   • Protokoły bezpiecznej komunikacji.
  • Techniki kontroli dostępu do systemu komputerowego.
   • Wprowadzenie.
   • Ustalone hasła.
   • Współdzielony klucz.
   • Identyfikacja użytkownika w kryptografii z kluczem jawnym.
   • Identyfikacja obustronna w kryptografii z kluczem jawnym.
   • Procedura Lamporta.
   • Implementacje z wykorzystaniem inteligentnych kart.
   • Bilety.
   • Konstruowanie bezpiecznych protokołów uwierzytelniania.
  • Bezpieczeństwo systemu operacyjnego.
   • Bezpieczeństwo systemów wolnostojących, dostęp do systemu, dostęp do zasobów systemu.
   • Systemy pracujące w sieci.
   • Podsumowanie.
  • System uwierzytelniania Kerberos.
   • Wprowadzenie.
   • Protokół Kerberos.
   • Wady i ograniczenia protokołu Kerberos.
  • Systemy zaporowe.
   • Podstawowe informacje o systemach zaporowych.
   • Rodzaje architektur sieciowych systemów zaporowych.
   • Komputery typu bastion host.
   • Prezentacja przykładowego systemu firewall.
  • Testowanie i monitorowanie poziomu bezpieczeństwa.
   • Przegląd zadań wykonywanych przez programy testujące poziom bezpieczeństwa (skanery bezpieczeństwa):
   • Aktywna ochrona systemów i sieci: Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS).
   • Prezentacja przykładowego skanera bezpieczeństwa.
  • Bezpieczeństwo protokołu IP.
   • IPSec, IPv6.
   • Tryby pracy dla protokołu IPSec.
   • Protokół SKIP.
   • Dystrybucja kluczy sesyjnych.
   • Wirtualne Sieci Prywatne.
   • Prezentacja przykładowego rozwiązania VPN.
  • Ataki na systemy.
   • DoS, IP spoofing, DNS spoofing, spamming, crack, SYN flooding, buffer overflow, konie trojańskie, ataki z wykorzystaniem WWW.
   • Ochrona przed atakami, systemy automatyczne.
   • Współpraca systemów zaporowych systemów systemami IDS.
  • Kryptografia i i techniki kryptograficzne.
   • Ochrona poufności, ochrona autentyczności wiadomości i nadawcy.
   • Szyfrowanie, deszyfracja.
   • Kryptosystemy symetryczne i asymetryczne.
   • Podpisy cyfrowe.
  • Infrastruktura klucza publicznego.
   • Problem bezpiecznej komunikacji w sieciach.
   • Klucz sesyjny; uzgadnianie i dystrybucja, procedura Diffiego-Hellmana.
   • Klucze publiczne i ich certyfikaty.
   • Urzędy ds. Certyfikatów.
   • Zastosowania: SSH, PGP.


  Informacje

  Kerberos OCHRONA INFORMACJI  tel.: (62) 590 38 30 
  Agata Felczak 
  kom. 600 010 955
  agata.felczak@kerberos.pl

 SZKOLENIE
Systemy firewall i VPN (FWVPN)


 • Termin:  patrz - strona główna niniejszego serwisu
 • Miejsce szkolenia:  Warszawa, Polska Akademia Nauk, ul. Ks. Trojdena 4 
 • Odpłatność:  1490 PLN (zw. z VAT)

 • Wykładowca: konsultant firmy Kerberos
 • Czas trwania: 10.00 do 16.00, z przerwami na kawę i obiad

 • Tematyka:

  W ramach szkolenia prowadzone będą:

  • Wykłady teoretyczne - ilustrowane licznymi przykładami rozwiązań spotykanych w funkcjonujących komercyjnych i darmowych systemach zaporowych,
  • Ćwiczenia projektowe, polegające na samodzielnym wykonywaniu przez uczestników szkolenia projektów:
          - architektur systemów zaporowych,
          - reguł filtracji ruchu,
          - reguł translacji adresów sieciowych,
  • Praktyczne pokazy przykładowych rozwiązań firewall, VPN i IDS.

  PROGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I – Wykłady teoretyczne

  1. Techniki kontroli przesyłanych informacji.
   • Sposoby działania systemów zaporowych; podział na filtry pakietowe, gateway-e poziomu aplikacji oraz opis techniki stateful inspection.
   • Wykorzystanie techniki stateful inspection do kontrolowania połączeń dla protokołów bezpołączeniowych (np. RPC, UDP).
  2. Architektury systemów zaporowych.
  3. Architektury implementacji systemów zaporowych.
   • Systemy jednowęzłowe, systemy rozproszone z oddzielonymi punktami kontroli pakietów (punktami inspekcyjnymi) od punktów zarządzania.
   • Systemy centralnego zarządzania punktami inspekcyjnymi, możliwość zarządzania listami dostępowymi routerów.
   • Bezpieczna komunikacja pomiędzy komponentami rozproszonego systemu systemu zaporowego.
  4. Graficzne systemy zarządzania zaporami ogniowymi.
   • Edytory reguł zabezpieczeń działające w systemach 'okienkowych'.
   • Definicja obiektów typu komputery, gateway-e, sieci, przestrzenie adresowe, routery, użytkownicy, grupy użytkowników.
  5. Użytkownicy i uwierzytelnianie.
   • Użytkownicy i grupy użytkowników.
   • Techniki uwierzytelniania: uwierzytelnianie użytkowników, komputerów, uwierzytelniane specyficzne dla aplikacji. Tryby uwierzytelniania: przeźroczyste i nieprzeźroczyste.
   • Algorytmy uwierzytelniania: hasła systemu, hasła zapory ogniowej, hasła jednokrotne, karty inteligentne, zewnętrzne serwery uwierzytelniające.
  6. Serwery proxy i kontrola zawartości (content security).
   • Rola serwerów proxy.
   • Content security - przykłady dla protokołów HTTP, SMTP, FTP, kontrola antywirusowa (dedykowane serwery).
  7. NAT - translacja adresów sieciowych.
   • Idea translacji, zalety, ograniczenia.
   • Techniki translacji: statyczna i dynamiczna, tryby translacji dynamicznej: many-to-one, many-to-many, priorytety przyznawania adresów IP.
  8. Techniki równoważenia obciążenia serwerów wewnątrzsieciowych.
   • Idea rozwiązania, uzasadnienie potrzeby stosowania równoważenia obciążenia.
   • Algorytmy równoważenia obciążenia: server load measure, round trip, round robin, algorytm losowy.
  9. Wirtualne Sieci Prywatne.
   • Idea: systemy klucza publicznego, procedura Diffiego-Hellmana, podpisy cyfrowe, urzędy ds. certyfikatów.
   • Algorytmy VPN: SKIP, IPSec, IKE.
   • Stosowane algorytmy szyfrowania (DES, RC4, RC5, Triple-DES, propozycje AES) i podpisów cyfrowych (RSA,MD5, techniki MAC).
  10. Rejestrowanie ruchu przechodzącego przez zaporę ogniową.
   • Systemy rejestrowania, pliki typu log.
   • Statystyki wychodzących i wchodzących połączeń, rozliczanie użytkowników, badanie obciążenia serwerów wewnątrzsieciowych.
   • Monitorowanie aktywnych sesji sieciowych. Analiza zajętości pasma przez poszczególne usługi, aplikacje, użytkowników itp.

  Dzień II – Systemy firewall i VPN w praktyce

  I.Ćwiczenia projektowe.

  Uczestnicy szkolenia wykonują serię ćwiczeń w celu uzyskania biegłości w projektowaniu architektur systemów zaporowych, tworzenia reguł filtracji ruchu sieciowego, reguł translacji statycznej i dynamicznej adresów.

  II. Pokazy przykładowych rozwiązań firewall, VPN i IDS. 

  1. Architektura i lokalizacja systemów zaporowych.
  2. Zbiór reguł systemu zaporowego – obiekty, usługi, akcje.
  3. Translacja adresów i translacja portów.
  4. Techniki i mechanizmy uwierzytelniania użytkowników.
  5. Rejestrowanie zdarzeń przez system firewall.
  6. VPN – architektura, tryby pracy, implementacja w oparciu o protokół IPSec.
  7. Wykrywanie ataków – systemy IDS/IPS.


    
   Informacje

   Kerberos OCHRONA INFORMACJI  tel.: (62) 590 38 30
   Agata Felczak 
   kom. 600 010 955
   agata.felczak@kerberos.pl