Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

i ochrony danych osobowych 

 

Wykładowcy

 

dr inż. Albert Sadowski

  • Kierownik Zespołu Audytorskiego Kerberos OCHRONA INFORMACJI

  • Były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

dr inż. Tomasz Wasiak

  • Konsultant Zespołu Audytorskiego Kerberos OCHRONA INFORMACJI

  • Nauczyciel akademicki i wykładowca z 15-letnim doświadczeniem dydaktycznym na Politechnice Łódzkiej

 

Adresaci, cel

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących, bądź przygotowujących się do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

 • Szkolenie nie wymaga dogłębnej znajomości zagadnień informatycznych, przeznaczone jest zarówno dla informatyków, jak i przedstawicieli innych specjalności.

 • Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w komplet wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji ABI w organizacji.

 • Ukończenie kursu potwierdzone jest wystawieniem „Certyfikatu ABI”.

Program

 1. Dzień pierwszy: Ochrona danych osobowych – zagadnienia prawne i organizacyjne

  • Ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie wykonawcze (po nowelizacji)

  • Rola ABI w organizacji

  • Dlaczego warto zgłosić ABI do GIODO?

  • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inspekcje

  • Zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osoby, której dane dotyczą

  • Zabezpieczenie danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych

  • Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych o organizacyjnych […]

  • Zgłoszenie ABI do GIODO

  • Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych

  • Sprawdzenia (auto-inspekcje)

  • Wymogi formalne i dokumentacyjne nakładane przez ustawodawcę na Administratora Danych

  • Funkcje kontrolne realizowane przez ABI, współpraca z działem informatyki i zarządem Banku

 

 1. Dzień drugi: Polityka bezpieczeństwa i instrukcja wykonawcza (bezpieczeństwa) – warsztaty projektowe

  • Warsztaty projektowe – tworzenie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa

  • Warsztaty projektowe – tworzenie dokumentu wykonawczego - Instrukcji Bezpieczeństwa

  • Warsztaty projektowe – tworzenie ewidencji i opisów wymaganych przez Ustawę i rozporządzenie wykonawcze

  • Plany Ciągłości Działania – zasady tworzenia użytecznej dokumentacji

 

 1. Dzień trzeci: Podstawy technicznych aspektów zabezpieczeń

  • Podstawy technik uwierzytelniania

  • Podstawy architektury i bezpieczeństwa sieci komputerowych

  • Podstawy bezpieczeństwa baz danych i systemów operacyjnych

  • Podstawy ochrony antywirusowej i zasad sporządzania kopii bezpieczeństwa

  • Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji systemów przez personel organizacji

 

Informacje, zgłoszenia

Agata Felczak

kom. 600 010 955

agata.felczak@kerberos.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Kod szkolenia lub tytuł

 

Data

 

Miejsce

 

Liczba zgłaszanych osób

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko oraz stanowisko

uczestnika szkolenia

E-mail

do uczestnika szkolenia

Telefon do uczestnika

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Dane do faktury:

Nazwa instytucji

 

 

 

Dokładny adres

 

 

Numer identyfikacyjny NIP

 

 

Tel/fax

 

 

Oświadczam, iż kwota ___________________ zł zostanie przekazana na konto Kerberos Sp. z o.o.

na po otrzymaniu faktury za szkolenie. Niniejsze zgłoszenie stanowi upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu potwierdzającego jej odbiór.

 

Firma Kerberos Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów na późniejsze (ustalone w porozumieniu z zarejestrowanymi uczestnikami). Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia oraz nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Kerberos Sp. z o. o..

 

(prosimy o odznaczenie - w przypadku wyrażenia zgody)

[ ]Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu informowania o organizowanych seminariach, konferencjach, szkoleniach oraz usługach i produktach oferowanych przez firmę Kerberos Sp. z o. o zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Firma Kerberos Sp. z o. o. informuje o przysługującym Państwu prawie do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

__________________________________________ __________________________________________

Data i podpis osoby uprawnionej Pieczęć instytucji

do akceptacji kosztów